Polityka prywatności
 

[Postanowienia ogólne]

1.       Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej Polityką prywatności, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych, w tym korzystających ze strony internetowej https://tfm.pl, zwanej dalej Stroną Internetową, kontaktujących się z Administratorem Danych m.in. w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystających z czatu dostępnego na Stronie Internetowej, a nadto korzystających z newslettera’a, a nadto tych, z którymi Administrator Danych kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą, do Administratora Danych, zwanych dalej łącznie Danymi.

2.       Dane to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której Dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich cech jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.       Administratorem Danych jest Technologie Formowania Metali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), pod adresem ul. Mazańcowicka  89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000585232, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:
6521725832, o kapitale zakładowym: 10.000,00 zł, wpłaconym w całości.

4.       Administrator Danych wyznaczył inspektora Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub za pośrednictwem e-maila: rodo@tfm.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 214 88 00.

5.       Administrator Danych oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Przetwarzanie Danych, w rozumieniu Polityki prywatności, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

 

[Źródło Danych]

7.       Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od osób fizycznych, których Dane dotyczą, w szczególności w ramach korzystania ze Strony Internetowej, kontaktu z Administratorem Danych m.in. w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na Stronie Internetowej, a nadto korzystania z newslettera’a, jak również informacje pozyskane od/z:

                   a.      organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – dotyczy takich Danych jak imiona i nazwiska, płcie, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresy stron internetowych,

                  b.      podmiotów obsługujących płatności – dotyczy takich Danych jak imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków bankowych, numery kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory),

                   c.      dostawców internetu – dotyczy takich Danych jak dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies.

 

[Cele i podstawy przetwarzania Danych]

8.       Korzystanie przez osoby, których Dane dotyczą, w tym korzystających ze Strony Internetowej, kontaktujących się z Administratorem Danych m.in. w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystających z czatu dostępnego na Stronie Internetowej, a nadto korzystających z newslettera’a, a nadto tych, z którymi Administrator Danych kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą, do Administratora Danych, jest równoznaczne z ich świadomością, że ich Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

                   a.      udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą oraz zapisywania Danych w plikach cookies, gromadzenia Danych ze Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgód osób, których Dane dotyczą,

                  b.      podjęcia działa na żądanie osób, których Dane dotyczą, przez zawarciem umów oraz w celu ich wykonania, w szczególności:

                          i.            umożliwienia kontaktu z Administratorem Danych, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism,

                        ii.            świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej,  w tym umożliwienia korzystania z czatu dostępnego na Stronie Internetowej,

                       iii.            sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Strony Internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niej,

                       iv.            realizacji umów,

                        v.            rozliczenia transakcji, w tym wystawiania faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,

                       vi.            zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy,

                     vii.            korzystania z newsletter’a,

                   viii.            komunikacji Administratora Danych z osobami, których Dane dotyczą, w tym w celu składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą, do Administratora Danych,

                   c.      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,

                  d.      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub podmioty trzecie, wskazane w ust. 11-13 poniżej, w tym w celu:

                          i.            ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora Danych (dowodowym),

                        ii.            ochrony przed roszczeniami osób, których Dane dotyczą (dowodowym),

                       iii.            weryfikacji płatniczej,

                       iv.            marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,

                        v.            marketingu pośredniego usług stron trzecich, współpracujących z Administratorem Danych, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,

                       vi.            szeroko pojętej współpracy handlowej,

                     vii.            badania satysfakcji osób, których Dane dotyczą, określenia jakości obsługi,

                   viii.            analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój świadczonych przez Administratora Danych usług,

                       ix.            przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,

                        x.            wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,

                       xi.            zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

 

[Zakres Danych]

9.       Przetwarzane Dane mogą obejmować imiona i nazwiska, płcie, dat urodzenia, firmy, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczt elektronicznych, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory), dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies oraz inne Dane podane dobrowolnie przez osobę, której Dane dotyczą, w trakcie kontaktu z Administratorem Danych, w tym w ramach Strony Internetowej, w tym w ramach czatu dostępnego na Stronie Internetowej.

 

[Dobrowolność podania Danych]

10.   Poza przypadkami gdy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych przez osobę, której Dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej, kontaktowania się z Administratorem Danych m.in. w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na Stronie Internetowej, korzystania z newsletter’a, a nadto kontaktowania się przez Administratora Danych w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą.

 

[Odbiorcy Danych]

11.   Administrator Danych zastrzega sobie prawo ujawniania Danych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i innym organom ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora Danych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12.   Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora Danych w szczególności usługi hostingu, zarządzania Stroną Internetową, w tym w procesie obsługi osób, których Dane dotyczą, przewozowe (w tym  operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (w tym bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o produktach i usługach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód), a nadto Podmiotom Powiązanym.

13.   Administrator Danych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na rzecz osób, których Dane dotyczą, usługi niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej, kontaktowania się z Administratorem Danych m.in. w celu zapytania o produkty, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na Stronie Internetowej, a nadto korzystających z newslettera’a, a nadto tych, z którymi Administrator Danych kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez osoby, których Dane dotyczą.

14.   Dane mogą być przetwarzane na terenie Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej UE, na terenie sygnatariuszy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej EOG. Dane mogą być przetwarzane także poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez Administratora Danych, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w ustępie 8 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony. O zamiarze przekazania Danych poza EOG Administrator Danych informuje na etapie ich zbierania.

 

[Okresy przechowywania Danych]

15.   Dane będą przechowywane przez Administratora Danych tak długo, jak istnieć będzie postawa prawna ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Dane będą więc przechowywane przez Administratora Danych przez następujące okresy:

                   a.      do czasu odwołania zgód przez osoby, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonych zgód,

                  b.      do czasu wniesienia sprzeciwu przez osoby, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 19 poniżej,

                   c.      do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy przetwarzanie Danych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osób, których Dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

                  d.      do czasu wygaśnięcia obowiązków Administratora Danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

                   e.      do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków Administratora Danych oraz osób, których Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych.

16.   Z końcem okresu przechowywania Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

[Profilowanie Danych] 

17.   Dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez osoby, których Dane dotyczą, działaniach na Stronie Internetowej, w ramach kontaktu z Administratorem Danych m.in. w celu zapytania o produkty, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na Stronie Internetowej, korzystania z newsletter’a, jak również dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji osób, których Dane dotyczą.

 

[Prawa i obowiązki osób, których Dane dotyczą] 

18.   Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych:

                   a.      dostępu do Danych oraz przesłania kopii kompletu Danych oraz informacji o przetwarzaniu Danych,

                  b.      sprostowania Danych przez wskazanie Danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,

                   c.      usunięcia Danych, przy czym Administrator Danych ma prawo odmówić tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

                  d.      przenoszenia Danych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora Danych wskazanych Danych do innego administratora lub do osoby, której Dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,

                   e.      ograniczenia przetwarzania Danych.

19.   Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z ich szczególnymi sytuacjami. Sprzeciw jest wiążący dla Administratora Danych, chyba, że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności osób, których Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

20.   Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora Danych, osoby, których Dane dotyczą mają prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw jest wiążący dla Administratora Danych. Nie ma potrzeby uzasadniania sprzeciwu.

21.   W przypadku przetwarzania Danych przez Administratora Danych na podstawie zgód osób, których Dane dotyczą, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (skutek na przyszłość).

22.   Osoby, których Dane dotyczą, korzystają z uprawnień, o których mowa w ustępach 18-21 powyżej, w szczególności pisemnie na adres siedziby Administratora Danych lub za pośrednictwem e-maila: rodo@tfm.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 214 88 00.

23.   Jeżeli osoby, których Dane dotyczą, umieszczają na Stronie Internetowej, w komunikacji z Administratorem Danych m.in. w zapytaniach o produkty lub usługi, zamówieniach, umowach, wnioskach, reklamacjach, innych pismach, na czacie dostępnym na Stronie Internetowej, w odpowiedziach na złożone przez Administratora Danych oferty, również jakiekolwiek Dane innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

24.   Osoby, których Dane dotyczą, są uprawnione do korzystania z Danych i treści udostępnianych przez inne osoby na Stronie Internetowej podczas i w związku z korzystaniem z tej Strony Internetowej i za zgodą tych osób w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że uzyska zgodę od tych osób na przetwarzanie ich Danych i ich treści w zakresie i w celu przewidzianym Polityką prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze Strony Internetowej.

25.   Osobom, których Dane dotyczy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze należy zawrzeć pełny opis zaistniałego zdarzenia.

 

[Bezpieczeństwo Danych]

26.   Administrator Danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania Danych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, żeby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora Danych są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

27.   W celu zapewnienia osobom, których Dane dotyczą, wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych, Administrator Danych stosuje środki zapewniające:

                   a.      zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

                  b.      zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie zdarzenia fizycznego lub technicznego,

                   c.      regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

[Stosowanie plików cookies]

28.   Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarek internetowych osób, których Dane dotyczą, a z których odwiedzana była przez nich Strona Internetowa.

29.   Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarek internetowych, w celu optymalizacji oferowanej przez Stronę Internetową treści i uproszczenia korzystania z tej Strony Internetowej. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osób, które odwiedziły Stronę Internetową.

30.   Administrator Danych jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osób korzystających ze Strony Internetowej pliki cookies i mającym do nich dostęp.

31.   Od momentu połączenia się ze Stroną Internetową, Administrator Danych uzyskuje informację o Danych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzeniach i systemach, z których korzystają osoby, których Dane dotyczą, stronach, na jakie osoby te wchodzą oraz działaniach jakie na nich podejmują, treściach plików cookies oraz czasie ich połączenia ze Stroną Internetową.

32.   Dane gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz osób, których Dane dotyczą. Takie Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

33.   Plików cookies Administrator Danych używa w celu:

                   a.      dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji osób korzystających ze Strony Internetowej oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia osób korzystających ze Strony Internetowej i odpowiednio wyświetlić podstronę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb,

                  b.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony Internetowej,

                   c.      zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony Internetowej.

34.   W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj.:

                   a.      „sesyjne” (session cookies),

                  b.      „stałe” (persistent cookies).

35.   Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osób, których Dane dotyczą do czasu wyłączenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

36.   Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym osób, których Dane dotyczą przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

37.   Pliki cookies mogą być:

                   a.      „niezbędne” , tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,

                  b.      „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej,

                   c.      „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osoby korzystające ze Strony Internetowej z ustawień i personalizację interfejsu osób korzystających ze Strony Internetowej,

                  d.      „marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym ze Strony Internetowej treści marketingowych bardziej dostosowane do ich zainteresowań,

                   e.      „analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji osób korzystających ze Strony Internetowej w zakresie zawartości tej Strony Internetowej, żeby lepiej zorganizować ich układ; gromadzą dane o sposobie korzystania ze Strony Internetowej, typie strony, z której osoby korzystające ze Strony Internetowej zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie Internetowej; nie rejestrują konkretnych Danych osób korzystających ze Strony Internetowej, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej w stopniu zagregowanym; w tym celu korzysta się z rozwiązania Google Analytics.

38.   Osoby korzystające ze Strony Internetowej mogą w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określające warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia osób korzystających ze Strony Internetowej. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu osób korzystających z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych osób korzystających ze Strony Internetowej.

39.   Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

40.   Osoby korzystające ze Strony Internetowej mogą w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

41.   Na Stronie Internetowej wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz osób korzystających ze Strony Internetowej, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i  rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.

42.   Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez osoby korzystające z plików cookies, typie strony, z której osoby korzystające ze Strony Internetowej zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie Internetowej. Pliki te nie rejestrują konkretnych Danych osób korzystających ze Strony Internetowej, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej w stopniu zagregowanym.

43.   Społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.

44.   Reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom osób korzystających ze Strony Internetowej oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

45.   Strona Internetowa jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Danych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

 

[Postanowienia końcowe]

46.   W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych, w tym RODO.

47.   Administrator Danych zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki prywatności powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności z powodu:

                   a.      wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki prywatności,

                  b.      zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

                   c.      zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora Danych,

                  d.      poprawy przez Administratora Danych bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony Danych,

                   e.      rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Strony Internetowej lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Strony Internetowej,

                    f.      zmian w przedmiocie prowadzonej przez Administratora Danych działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, których Dane dotyczą, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoby, które nie będą zgadzały się na zmianę Polityki prywatności, mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

 

POBIERZ PLIK TFM POLITYKA PRYWATNOŚCI