Klauzula informacyjna

na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej jako RODO
 

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technologie Formowania Metali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) pod adresem ul. Mazańcowicka  89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000585232, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6521725832, o kapitale zakładowym: 100.000,00 zł, wpłaconym w całości.

Kontakt do Inspektora danych osobowych
Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla Administratora danych osobowych priorytetem. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora danych osobowych, za pośrednictwem e-mail: rodo@tfm.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 214 88 00.

Źródło pozyskania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje przede wszystkim od Pani/Pana, w szczególności w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, kontaktu z Administratorem danych osobowych, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na stronie internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, korzystania z newsletter’a, jak również może je również pozyskać od/z:

1)      organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – dotyczy takich danych osobowych jak imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresy stron internetowych,

2)      podmiotów obsługujących płatności – dotyczy takich danych osobowych jak imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków bankowych, numery kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory),

3)      dostawców internetu – dotyczy takich danych osobowych jak dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje wykorzystywanych przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których Pani/Pan korzysta, stron, na jakie Pani/Pan wchodzi oraz działań jakie Pani/Pan na nich podejmuje, treści plików cookies.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w następujących celach i na następujących postawach, tj.:

1)      w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania o produkt lub usługę oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych osobowych ze strony internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl oraz aplikacji mobilnych – na podstawie Pani/Pana zgody,

2)      w celu podjęcia przez Administratora danych osobowych działań na Pani/Pana żądanie przez zawarciem umowy oraz w celu jej wykonania, w szczególności:

a.       umożliwienia kontaktu z Administratorem danych osobowych, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism,

b.      świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, w tym korzystania z czatu dostępnego na tej stronie internetowej,

c.       sprawnego prowadzenia i funkcjonowania strony internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niej,

d.      realizacji zamówień,

e.       rozliczenia transakcji, w tym wystawienia faktury, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,

f.        zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,

g.       korzystania z newsletter’a,

h.      komunikacji Administratora danych osobowych z Panią/Panem, w tym w tym w celu składania ofert, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism kierowanych przez Panią/Pana do Administratora danych osobowych,

3)      wypełnienia ciążących na Administratorze danych osobowych prawnych obowiązków, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych i archiwalnych,

4)      wynikających z realizowanych prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora danych osobowych lub podmioty trzecich współpracujących z Administratorem danych osobowych, w tym w celu:

a.       ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora danych osobowych (w celach dowodowych),

b.      ochrony przed Pani/Pana roszczeniami (w celach dowodowych),

c.       weryfikacji płatniczej,

d.      marketingu bezpośredniego Administratora danych osobowych towarów i usług, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,

e.       marketingu pośredniego towarów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem danych osobowych, w tym w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,

f.        szeroko pojętej współpracy handlowej,

g.       badania Pani/Pana satysfakcji, określenia jakości obsługi,

h.      analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój Administratora Danych i usług,

i.         przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,

j.         wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,

k.       zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora danych osobowych może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach, opiera się na Pani/Pana dobrowolnej zgodzie lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, kontaktowania się z Administratorem danych osobowych m.in. w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na stronie internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, korzystania z newsletter’a, a nadto kontaktowania się przez Administratora danych osobowych z Panią/Panem w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych może dotyczyć imion i nazwisk, płci, dat urodzenia, firm, numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP, REGON i innych numerów w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów, numerów faksów, adresów prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjnych (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), danych dotyczących transakcji finansowych (numerów rachunków bankowych, numerów kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), danych o lokalizacji, identyfikatorów internetowych (adresów IP), rodzajów przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których Pani/Pan korzysta, stron internetowych, na które Pani/Pan wchodzi, działań, jakie na nich Pani/Pan podejmuje, treści plików cookies oraz innych danych osobowych podanych przez Panią/Pana dobrowolnie w ramach strony internetowej Administratora danych osobowych, w tym w ramach formularzy interaktywnych lub ankiet lub w trakcie kontaktu z Administratorem danych osobowych.

Profilowanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez Panią/Pana działaniach na stronie internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, w ramach kontaktu z Administratorem danych osobowych m.in. w celu zapytania o produkty, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z czatu dostępnego na stronie internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, korzystania z newsletter’a, jak również dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do Pani/Pana indywidualnych preferencji.

Podmioty, którym Administrator danych osobowych musi ujawnić Pani/Pana dane osobowe
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawniania Pani/Pana danych osobowych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i innym organom ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem Administratora danych osobowych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty, którym Administrator danych osobowych może powierzyć Pani/Pana dane osobowe
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych Administrator danych osobowych może powierzyć podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi w szczególności hostingu, zarządzania stroną  internetową Administratora danych osobowych, w tym w procesie Pani/Pana obsługi, przewozowe (m.in. operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi), pośrednictwa w realizacji płatności (m.in. bankom oraz instytucjom płatniczym), informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, zbierania opinii o towarach i usługach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód (m.in. wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód). Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator danych osobowych może również powierzyć podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na Pani/Pana rzecz usługi niezbędne do korzystania ze strony internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl, w szczególności składania zapytań, składania zamówień, zawierania umów, udostępniania informacji za pośrednictwem strony internetowej Administratora danych osobowych lub komunikacji z Panią/Panem, w tym w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, reklamacji i innych pism kierowanych do Administratora danych osobowych.

W każdym przypadku powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dzieje się to w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawcy Administratora danych osobowych muszą zapewnić gwarancję wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych i przetwarzać je zgodnie z RODO.

Przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej jako EOG)?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanej dalej UE, na terenie sygnatariuszy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez Administratora danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych. Przekazanie oraz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poza teren sygnatariuszy Porozumienia EOG objęte będą odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO, stopniem ochrony. O zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych poza EOG Administrator danych osobowych będzie Panią/Pana informować na etapie ich zbierania.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe Administrator danych osobowych będzie przechowywać tak długo, jak istnieć będzie postawa ich przetwarzania, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego ich przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą więc przechowywane przez Administratora danych osobowych przez następujące okresy, tj.:

1)      do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

2)      do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie  danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora danych osobowych prawnie uzasadnionych interesów,

3)      do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych z Administratorem danych osobowych umów i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umów lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed ich zawarciem,

4)      do czasu wygaśnięcia obowiązków Administratora danych osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

5)      do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków zarówno Pani/Pana, jak i Administratora danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Administratora danych osobowych prawnie uzasadnionych interesów.

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa, tj.:

1)      żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)      żądania przesłania przez Administratora danych osobowych kopii kompletu swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu,

3)      żądania sprostowania swoich danych osobowych przez wskazanie danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,

4)      żądania usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator danych osobowych może odmówić Pani/Panu takiego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

5)      żądania przeniesienia swoich danych osobowych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora danych osobowych wskazanych przez Panią/Pana danych osobowych do innego administratora lub do Pani/Pana, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,

6)      żądania ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych swoich danych osobowych,

7)      wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją; Pani/Pana sprzeciw jest wiążący dla Administratora danych osobowych, chyba, że Administrator danych osobowych wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

8)      wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych swoich danych osobowych, jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora danych osobowych, w tym profilowania na tej podstawie, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z tym marketingiem bezpośrednim; Pani/Pana sprzeciw jest wiążący dla Administratora danych osobowych; nie musi Pani/Pan w żaden sposób uzasadniać tego sprzeciwu,

9)      wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO, jeśli Pani/Pan uzna, że Administrator danych osobowych w jakiś sposób naruszył Pani/Pana dane osobowe; organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który działa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; w skardze należy zawrzeć pełny opis zaistniałego zdarzenia.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych odnosi skutek na przyszłość.

Pliki cookies
Administrator danych osobowych stosuje pliki cookies na warunkach opisanych w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Administratora danych osobowych https://tfm.pl/aktualnosci/polityka-prywatnosci.


POBIERZ PLIK TFM RODO KLAUZULA INFORMACYJNA